1. Definities

Brave New Books: kvk: 71550259 Contactgegevens: Weteringschans 259, 1017 XJ Amsterdam.
Gebruiker/ Auteur / Uitgever: iedere bezoeker van Brave New Books die gebruik maakt van de functionaliteit die Brave New Books biedt en boeken heeft op het platform van Brave New Books met het doel deze te laten printen en eventueel te verkopen; Brave New Books biedt de Gebruiker de mogelijkheid om boeken zelf te publiceren. Brave New Books is niet de uitgever van het werk, de Gebruiker is de Uitgever; Indien de Gebruiker het werk publiceert of in meerdere aantallen laat drukken, dan wordt deze dus beschouwd als de Uitgever en dient als zodanig in deze Algemene Voorwaarden daar waar Gebruiker staat ook Uitgever worden gelezen.
Klant: Een koper van een boek op de openbare webshop van Brave New Books. Niet te verwarren met een Gebruiker / Auteur / Uitgever.
Diensten: diensten die Brave New Books aan de Gebruiker aanbiedt via het Publicatieplatform. Boeken: Boeken, e-books of andere werken die door een Gebruiker worden gepubliceerd met gebruikmaking van het Publicatieplatform.
Publicatieplatform: Het door Brave New Books via de Website geëxploiteerde online publicatieplatform dat een Gebruiker in staat stelt zelfstandig Boeken te publiceren en de Gebruiker toegang geeft tot Diensten.
Account: een persoonlijk geregistreerde aan een Gebruiker verleende toegang tot het Publicatieplatform.
Website: www.bravenewbooks.nl.
Website Gebruiker: de persoonlijke website die Brave New Books via het Publicatieplatform aan de Gebruiker ter beschikking stelt.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Identiteit van Brave New Books

Brave New Books B.V. (KvK 71550259) is gevestigd op de Weteringschans 259, 1017XJ Amsterdam, Nederland. Brave New Books is aanbieder van het drukken van boeken (printing on demand en offset), het publiceren van boeken en het ondersteunen in het verkopen van boeken.

Artikel 3 Toepasselijkheid

 • 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers en Klanten van Brave New Books.
 • 3.2 Voordat Diensten en/of Goederen bij Brave New Books worden afgenomen, wordt Gebruiker door Brave New Books op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden.
 • 3.3 Gebruikers dienen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voordat zij een boek via Brave New Books kunnen bestellen en/of publiceren. 
 • 3.4 Gebruikers kunnen de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment inzien op de website van Brave New Books.

Artikel 4 Diensten van Brave New Books

 • 4.1 Algemeen – Brave New Books is een online platform dat Gebruikers in staat stelt om snel en eenvoudig boeken en magazines te uploaden en te bestellen en te laten verzenden naar ieder gewenst adres. Daarnaast biedt Brave New Books gebruikers de mogelijkheid om boeken en magazines te verkopen (en te promoten). 
 • 4.2 Printen – Gebruikers plaatsen hun boeken en magazines eenvoudig en veilig op het platform van Brave New Books zodat alleen zij zelf hun boeken kunnen bestellen; dit kan vanaf 1 exemplaar. Klanten kunnen boeken van Gebruikers bestellen. De boeken worden via Printing-on-Demand (PoD) per stuk gedrukt.
 • 4.3 Persoonlijk Dashboard – webpagina met een overzicht van alle activiteiten van de Gebruiker, waaronder een overzicht van alle bestellingen van de Gebruiker, inclusief PDF facturen van de individuele bestellingen.
 • 4.4 Verkopen en Royalty – Brave New Books biedt de Gebruiker de mogelijkheid om ook boekwerken te verkopen via de Webshop van Brave New Books en de Webshop van de Gebruiker. De Gebruiker geldt ook als Uitgever van het werk. Klanten kunnen boeken, die gepubliceerd zijn door Gebruikers, kopen via Brave New Books. Daarnaast biedt Brave New Books de Gebruiker de mogelijkheid om boeken te verkopen via externe verkoopkanalen zoals boekhandels, bol.com en amazon.nl. Brave New Books betaalt maandelijks de royalty aan de Gebruiker indien deze meer dan €10 bedragen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het invullen en up-to-date houden van de bankgegevens in het account van de Gebruiker. Eenmaal per jaar, aan het eind van het jaar, worden royalty onder €10 betaald. Royalty onder €1 wordt niet betaald. 
 • 4.5 Marketing – Indien de Gebruiker boeken wenst te verkopen, dan biedt Brave New Books de Gebruiker een reeks aan promotie activiteiten, waaronder een persoonlijke webshop en interfaces met sociale media en WhatsApp.
 • 4.6 Shop – Brave New Books stelt de Gebruiker kosteloos een persoonlijke webshop ter beschikking, indien Gebruiker het boek wenst te verkopen. Daarnaast biedt Brave New Books een algemene webshop waarin alle boeken van Gebruikers worden opgenomen die besloten hebben om hun boek te verkopen. Boeken die door Gebruiker of Klanten zijn gekocht worden afgeleverd bij het door Gebruiker opgegeven adres.
 • 4.7 Overige diensten – diensten die door Brave New Books ter beschikking worden gesteld dan wel worden geleverd en niet specifiek in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden.
 • 4.8 Weergave in boekhandels – Nadat Gebruiker zijn boek bij Brave New Books uit publicatie haalt, zullen er binnen twee weken geen nieuwe exemplaren meer door Brave New Books worden gemaakt. Een boekhandel heeft altijd het recht om de productpagina van het boek te laten staan met de meldig ‘niet leverbaar’, ook wanneer het boek nooit meer leverbaar wordt. Brave New Books zal niet meewerken aan verwijderingsverzoeken van deze productpagina.

Artikel 5 Specifieke Voorwaarden voor de Gebruiker

 • 5.1 De Gebruiker dient een account bij Brave New Books te hebben en kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.
 • 5.2 De Gebruiker zal zich in het boek niet bedienen van haatzaaiende, racistische, discriminerende of aanstootgevende teksten. De Gebruiker zal geen plagiaat plegen in het boek en zich bedienen van de juiste bronvermeldingen daar waar dit relevant is.
 • 5.3 De Gebruiker zal de (community) functionaliteiten van Brave New Books niet misbruiken in de zin van het plaatsen van negatieve, opruiende en/of haatzaaiende teksten. Brave New Books heeft het recht om in voorkomend geval het account van de Gebruiker op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen.
 • 5.4 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van het boek, Brave New Books faciliteert het printen (en desgewenst uitgeven) van het boek van Gebruiker. In het geval van een (juridische) procedure of andersoortige aantijging tegen de Gebruiker en/of het boek, dient de Gebruiker daar actie op te ondernemen en de verantwoordelijkheid te dragen. De Gebruiker zal Brave New Books hiervoor niet aansprakelijk stellen. De Gebruiker vrijwaart Brave New Books van iedere aanspraak van derden in dit kader en is aansprakelijk voor alle schade, inclusief juridische kosten, die Brave New Books dientengevolge lijdt.
 • 5.5 De Gebruiker zal Brave New Books niet verantwoordelijk stellen voor het niet goed functioneren van de door Brave New Books aangeboden Diensten. De Gebruiker zal Brave New Books niet aansprakelijk stellen of – in welke zin dan ook – juridische stappen ondernemen tegen Brave New Books.
 • 5.6 De Gebruiker zal geen boek bij Brave New Books laten drukken en/of publiceren indien de Gebruiker niet volledig over de reproductie- dan wel uitgeefrechten beschikt, bijvoorbeeld doordat de uitgeefrechten reeds bij een derde partij zijn ondergebracht. Mocht de Gebruiker dit onverhoopt toch doen dan vrijwaart de Gebruiker Brave New Books voor iedere consequentie die dit kan hebben en draagt de Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende zaken. Bestellingen die Gebruiker doet van boeken waarvan de Gebruiker niet over de rechten beschikt, worden niet door Brave New Books geleverd. Brave New Books zal het geld van de bestelling niet retourneren.
 • 5.7 Bij door de Gebruiker ondervonden gebreken in de door Brave New Books aangeboden functionaliteiten zal de Gebruiker Brave New Books terstond hierover informeren via e-mail.
 • 5.8 De Gebruiker geeft Brave New Books toestemming om het boek, eventueel met begeleidende informatie over de Gebruiker, te gebruiken voor promotionele activiteiten. Noot: Dit geldt alleen voor boeken die door Gebruiker te koop worden aangeboden. Boeken die Gebruiker alleen wenst te laten drukken, vallen niet onder deze bepaling. Brave New Books kan daarbij in ieder geval gebruik maken van widgets, sociale netwerken, persberichten, fora & blogs, tell-a-friend functies en samenwerkingen met zakelijke partners van Brave New Books.
 • 5.9 Het is de Gebruiker toegestaan om te verwijzen naar het feit dat het boek van de Gebruiker via Brave New Books te koop is, mits hij daarbij de reputatie van Brave New Books niet in gevaar brengt en de verwijzing geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom) rechten van Brave New Books 
 • 5.10 Communicatie. In het geval van vragen en/of klachten zal Gebruiker op een normale wijze, met inachtneming van gangbare normen en waarden, communiceren met de medewerkers van Brave New Books.
 • 5.11 Bestellingen. Gebruiker accepteert het feit dat boeken die voor Gebruiker worden gedrukt, maatwerk producten zijn en per stuk specifiek voor de Gebruiker worden gemaakt. Dit betekent dat Gebruiker de gekochte boeken niet kan retourneren, tenzij er sprake is van een productiefout (zie artikel 8). Indien Bestellingen met een gebrek worden afgeleverd en Gebruiker wordt in het gelijk gesteld, dan drukt Brave New Books de Bestelling opnieuw, met de versies van het manuscript en omslag zoals deze waren op het moment van bestellen. Het bedrag van de bestelling wordt niet gerestitueerd.
 • 5.12 Account. Brave New Books heeft het recht het account van de Gebruiker op ieder moment op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen. Brave New Books is hierover geen verantwoording schuldig aan de Gebruiker en de Gebruiker zal Brave New Books niet aansprakelijk stellen voor welke directe en/of indirecte schade dan ook.
 • 5.13 Uitgever. De Gebruiker is in juridische zin de uitgever van het werk en als zodanig volledig aansprakelijk voor claims van derden aangaande de publicatie en reproductie van het werk. Brave New Books stelt de Gebruiker in staat om het werk te laten drukken, te publiceren en te verkopen. Het staat Gebruiker vrij om de naam van Brave New Books te gebruiken, bijvoorbeeld in de colofon pagina, in de vorm van “Gepubliceerd en gedrukt via Brave New Books”. Daar waar in de Algemene Voorwaarden wordt gerept over de Gebruiker en de Gebruiker het werk publiceert dan wel bestelt in meerdere aantallen, dient naast Gebruiker ook Uitgever te worden gelezen.

Artikel 6 Auteursrechten, Uitgeefrechten en Intellectueel Eigendom

 • 6.1 De auteursrechten berusten te allen tijde bij de Gebruiker zelf.
 • 6.2 Van de boeken die Gebruiker laat drukken door Brave New Books en van de boeken die Gebruiker publiceert moet de Gebruiker over de juiste reproductie- en publicatierechten beschikken. Gebruiker is volledig aansprakelijk voor eventuele rechtszaken of andere schade als gevolg van het niet beschikken over de juiste rechten van het boek. Bestellingen die Gebruiker doet van boeken waar Gebruiker niet over de rechten beschikt worden door Brave New Books, voor zover Brave New Books op het moment van drukken hiervan op de hoogte is, niet in productie genomen. Brave New Books zal het geld van de Bestelling niet restitueren. Brave New Books behoudt zich het recht voor om het Account van de Gebruiker per direct op non-actief te zetten. In geval van een dreigend proces, kan en zal Brave New Books genoodzaakt zijn om de gegevens van Gebruiker over te dragen aan de autoriteiten en of andere instanties, zoals een advocatenkantoor van een claimant.
 • 6.3 Brave New Books heeft het recht om boeken van Gebruiker te reproduceren en te verkopen zolang de Gebruiker actief is bij Brave New Books en zolang het boek van de Gebruiker in publicatie staat bij Brave New Books. Dit geldt niet voor boeken van Gebruiker die niet door Gebruiker te koop worden gezet. Het recht om te verkopen vervalt nadat de boeken door de Gebruiker uit publicatie zijn gehaald. Binnen 24 uur is het boek van Gebruiker niet meer te koop via de webshop van Brave New Books en de auteurswebhop van de Gebruiker. Boekhandels hebben meer tijd nodig om het boek niet meer beschikbaar te maken, dit kan tot 2 weken duren. Indien een verkopende partij een boek op voorraad heeft genomen, waarvoor Gebruiker reeds royalty heeft ontvangen, dan heeft de verkopende partij het recht om eerst de voorraad te verkopen voordat het boek als ‘niet meer te koop’ wordt gezet.
 • 6.4 De Gebruiker kan op ieder gewenst moment besluiten te vertrekken bij Brave New Books. De Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van de bestanden en – indien het boek is gepubliceerd – om het boek uit publicatie te halen. Brave New Books zal dan binnen 24 uur het boek van de webshop en de auteurswebshop halen. Indien de Gebruiker gekozen heeft om het boek ook te verkopen via boekhandels zal Brave New Books de boekhandels informeren om het boek niet meer te verkopen. Dit proces kan 2 weken duren. Indien een boekhandel (bijvoorbeeld Amazon) het boek op voorraad heeft genomen dan is de boekhandel gerechtigd om eerst de voorraad te verkopen.
 • 6.5 De website van Brave New Books, de functionaliteit van de website en de inhoud van de website (met uitzondering van de scripts en boeken) zijn intellectueel eigendom van Brave New Books en genieten auteursrechtelijke bescherming. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren, openbaar te maken of voor andere dan in de Algemene Voorwaarden opgenomen doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brave New Books.
 • 6.6 Wanneer een Gebruikers kiest voor verspreiding via boekhandels (het verkoopkanaal ‘Alle boekhandels en webshops’ in stap 6 van het publicatieproces) wordt er altijd een inkijkexemplaar gemaakt van de eerste 10% van het manuscript. Dit document is vrij toegankelijk. Ook nadat een boek uit publicatie is, zal dit document beschikbaar blijven. Brave New Books werkt niet mee aan een verwijderingsverzoek.

Artikel 7 Aanschaf van Diensten en Goederen bij Brave New Books: Algemeen

 • 7.1 Brave New Books zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van de Diensten en Goederen. Brave New Books werkt met betrouwbare partners, onder andere op het gebied van redactie, correctie, opmaak, betalingen, printen en distributie.
 • 7.2 De prijzen van de Diensten en Goederen op de website en in de shop zijn inclusief BTW en zijn exclusief de verzendkosten (indien van toepassing). De verzendkosten worden getoond in het afrekenscherm.
 • 7.3 De prijzen van de Diensten en Goederen zijn onder voorbehoud van wijziging.
 • 7.4 De betaalmethodes staan aangegeven in het betaalscherm. Voor alle Diensten en Goederen geldt dat deze vooraf moeten worden afgerekend.
 • 7.5 De op de site aangegeven levertijden van de Diensten en Goederen zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de verwachte levertijd die Brave New Books noemt op de orderbevestiging.
 • 7.6 Het afleveradres is het adres dat door de Gebruiker/Klant is aangegeven. Nadat de Gebruiker/Klant heeft betaald ontvangt deze een orderbevestiging. Deze email moet door de Gebruiker /Klant goed worden gecontroleerd op juistheid. Eventuele fouten in het adres moet per direct worden doorgegeven aan Brave New Books. Bij een verkeerd ingevoerd adres vervalt de verantwoordelijkheid voor Brave New Books om op het juiste adres af te leveren. De Gebruiker/Klant is verantwoordelijk voor de schade cq extra te maken kosten voor herzending.
 • 7.7 Op het moment dat de boeken worden overgedragen aan de bezorgdienst ontvangt de Gebruiker/Klant een verzendbevestiging met daarin de tracking code. De Gebruiker/Klant is verantwoordelijk voor het volgen van de status van de bezorging en voor de ontvangst van de Goederen, ook wanneer dit betekent dat de Goederen moeten worden opgehaald bij een pick-up point.
 • 7.8 Indien de boeken worden geretourneerd naar Brave New Books omdat de Gebruiker / Klant een verkeerd adres heeft opgegeven of de boeken niet in ontvangst heeft genomen of niet heeft opgehaald bij een pick-up point, dan kan Brave New Books de Goederen nog een keer versturen tegen extra betaling door de Gebruiker/Klant. Brave New Books zal het aankoopbedrag in voorkomende gevallen niet restitueren. Brave New Books bewaart geretourneerde boeken maximaal 4 weken. Indien de geretourneerde boeken niet binnen deze termijn zijn gereclameerd, dan worden ze vernietigd. 
 • 7.9 Indien na ontvangst van de Bestelling blijkt dat de boeken niet in goede staat zijn afgeleverd dan kan de Gebruiker/Klant contact opnemen met Brave New Books en aangeven wat er mis is. Brave New Books verwacht dan foto’s die het gebrek duidelijk aantonen. Op basis hiervan zal Brave New Books besluiten om de boeken al dan niet opnieuw te maken en dit communiceren met de Gebruiker.
 • 7.10 Brave New Books heeft, in geval van overmacht, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Gebruiker wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, zonder dat Brave New Books gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • 7.11 De boeken worden via Printing-on-Demand (PoD) per exemplaar gedrukt. Internationaal gelden er marges bij de productie van PoD, deze marges bedragen 3mm. Klachten die vallen binnen de marge van 3mm worden niet gehonoreerd.  

Artikel 8 Aanschaf van goederen en diensten: Specifieke Voorwaarden voor de Gebruiker

 • 8.1 Versies: op het moment dat Gebruiker eigen boeken bestelt worden de versies van het manuscript en de omslag gebruikt die op dat moment in het publicatieplatform staan. Wijzigingen in manuscript of omslag nadat is besteld worden niet meegenomen. Brave New Books adviseert Gebruiker de bestanden goed te controleren voordat er wordt besteld. Indien een isbn voor een boek tegelijkertijd wordt besteld met datzelfde boek, dan wordt het isbn niet op de omslag van het boek geprint.
 • 8.2 Wijziging van een bestelling: het is niet mogelijk om een order te wijzigen na de bestelling indien het gaat om het aantal bestelde boeken of de te gebruiken versie van het manuscript of de omslag. Alle processen zijn vergaand geautomatiseerd en vaak wordt binnen enkele minuten reeds begonnen met de productie van de boeken. Het afleveradres kan in de regel binnen 24 uur na de bestelling nog wel worden gewijzigd indien hier een fout in staat.
 • 8.3 Annuleren van een bestelling: een bestelling kan niet worden geannuleerd. De boeken worden on demand gemaakt, de processen zijn vergaand geautomatiseerd en de productie van de boeken begint vaak al binnen enkele minuten.
 • 8.4 Retourneren van een bestelling: De Gebruiker verplicht zich met de bestelling tot aankoop van de boeken en zal geen reclamatie indienen tenzij de boeken niet goed zijn gedrukt. De Gebruiker accepteert dat de boeken specifiek voor de Gebruiker worden gemaakt via printing on demand en dat de gekochte boeken niet kunnen worden geretourneerd. Brave New Books accepteert het retourneren van boeken van de Auteur niet, anders dan dat er een aantoonbaar gebrek aan de boeken is als gevolg van een fout bij het drukken of verzenden. Zie hiervoor artikel 7.7.  
 • 8.5 Brave New Books adviseert de Gebruiker nadrukkelijk om eerst proefexemplaren te bestellen, die grondig te controleren –  bij voorkeur met meelezers – en pas te publiceren nadat vastgesteld is dat het boek (omslag, manuscript en de publicatie-informatie) goed is. Boeken waarvoor geen proefexemplaren zijn gekocht en die uit publicatie moeten worden gehaald en support door Brave New Books behoeven, krijgen een lage prioriteit in support. De kosten als gevolg van klachten over boeken die leiden tot het retourneren van de boeken worden in mindering gebracht op de royalty van de Gebruiker. 
 • 8.6 Diensten: Brave New Books biedt diverse Diensten aan Gebruikers, waaronder, en niet limitatief, correctie, redactie, coaching, opmaak manuscript, ontwerp omslag en epub creatie. Indien een Gebruiker een dienst afneemt dan zullen Brave New Books en Gebruiker eerst via email overeenstemming bereiken over de inhoud van de Dienst, wat er wordt opgeleverd en de prijs van de Dienst. Brave New Books kan een aanbetaling van 50% verlangen voordat begonnen wordt met de Dienst. Na het realiseren van de Dienst zal Gebruiker het resterende bedrag op basis van een door Brave New Books gestuurde factuur betalen.
 • 8.7 Diensten: alle Diensten van Brave New Books zijn niet te annuleren na het plaatsen van de order. Aangezien het werk maatwerk betreft, vervalt het recht op 14 dagen bedenktijd.

Artikel 9 Aanschaf van goederen: Specifieke Voorwaarden voor de Klant

 • 9.1 Account. De Klant (een koper van het boek via de openbare webshop, niet te verwarren met Gebruiker, zie Artikel 1) die een Bestelling plaatst bij Brave New Books is vrij in de keuze om een account te nemen of niet. Ook zonder een account zijn boeken te bestellen en te betalen.
 • 9.2 Bestelling. De Klant betaalt direct tijdens het plaatsen van een Bestelling. Na ontvangst van betaling ontvangt Klant een orderbevestiging waarin de verwachte levertijd wordt vermeld. De Klant kan geen rechten ontlenen aan deze verwachte levertijd.
 • 9.3 Drukken en Verzenden. De boeken worden op verzoek van de Klant gedrukt en verzonden. Op het moment dat de Bestelling gereed is, wordt deze overgedragen aan de bezorgdienst en ontvangt Klant een verzendbevestiging.  
 • 9.4 Retourzending. Ondanks dat sprake is van maatwerk, waarbij de boeken specifiek voor de Klant worden gedrukt en er in feite geen recht op retour is, heeft de Klant het recht om de boeken binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgaaf van reden. Indien de Klant meerdere boeken van dezelfde titel heeft gekocht dan is de Klant slechts gerechtigd om slechts 1 exemplaar te retourneren. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen wordt de Klant geacht de goederen te hebben aanvaard. In geval van retour binnen 14 dagen dient de Klant de boeken in ongeschonden staat te retourneren naar Brave New Books en dient de Klant de verzendkosten zelf te betalen. Na ontvangst van de boeken en de vaststelling dat de boeken in ongeschonden staat zijn, zal Brave New Books het orderbedrag minus de verzendkosten retourneren binnen zes werkdagen.
 • 9.5 De Gebruiker en Klant kan bij vragen contact opnemen met de supportdesk van Brave New Books. Binnen één werkweek zal de Klant in de regel antwoord krijgen op de vraag. Brave New Books is niet bereikbaar via telefoon, alleen via e-mail.
 • 9.6 Brave New Books is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van het werk dat de Klant heeft gekocht. Indien de Klant aanstoot neemt aan de inhoud van het boek, dan dient de Klant Brave New Books te informeren, waarna Brave New Books de ‘Notice and Take Down’ procedure zal hanteren (zie artikel 11).
 • 9.7 Brave New Books heeft het recht het account van de Klant op non-actief te zetten wanneer de Klant niet voldoet aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Brave New Books is hierover geen verantwoording schuldig aan de Klant.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • 10.1 Brave New Books heeft haar site met de grootst mogelijke integriteit en zorgvuldigheid ontwikkeld. Brave New Books is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door Gebruikers geplaatste inhoud op haar site. Brave New Books spant zich in dat kader wel in om de inhoud op haar site correct (niet onrechtmatig en niet strafbaar en conform de normen en waarden van Brave New Books) te laten zijn dan wel acties te ondernemen om onrechtmatige inhoud te verwijderen. Zie de artikelen 5 (specifieke Voorwaarden voor de Gebruiker) en 11 (Notice & Take Down).
 • 10.2 Wanneer Gebruikers zich registreren bij Brave New Books en een account krijgen, dienen ze gegevens in te voeren. Brave New Books is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de correctheid van de ingevoerde gegevens, die verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker.
 • 10.3 Brave New Books is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige andere website die via een of meerdere links is verbonden met de website van Brave New Books.
 • 10.4 Brave New Books is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade bij Gebruiker in het kader van uit te geven en/of uitgegeven boeken via Brave New Books.

Artikel 11 Privacy van persoonlijke gegevens

 • 11.1 Brave New Books verwerkt persoonlijke gegevens als gevolg van haar dienstverlening. Deze gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verwerkt.
 • 11.2 Brave New Books kent een Privacy Statement waarin wordt beschreven hoe Brave New Books omgaat met de persoonlijke gegevens. Het Privacy Statement vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden en de meest recente versie is altijd te lezen op de website van Brave New Books.

Artikel 12 Notice & Take Down

 • 12.1 Brave New Books volgt de internationale gedragscode Notice and Take Down (NTD).
 • 12.2 Ieder Persoon is gerechtigd een melding te doen van (vermeend) onrechtmatige en/of strafbare inhoud op de website van Brave New Books, met het verzoek om deze inhoud van de website van Brave New Books te verwijderen.
 • 12.3 De Persoon dient bij de melding Brave New Books volledig en juist te informeren over tenminste de volgende gegevens:
  • Contactgegevens van de Persoon
  • Gegevens die Brave New Books nodig heeft om de inhoud te kunnen beoordelen, waaronder tenminste de locatie (URL)
  • Een beschrijving waarom de inhoud volgens de gebruiker onrechtmatig en/of strafbaar is of waarom deze inhoud strijdig is met de door Brave New Books gepubliceerde criteria van ongewenste inhoud.
 • 12.4 Brave New Books beoordeelt de melding binnen twee weken, waarna contact wordt opgenomen met de Persoon. Afhankelijk van een eerste analyse van de melding kunnen de volgende acties plaatshebben:
  • Brave New Books neemt contact op met de Gebruiker en komt er met de Gebruiker uit. Brave New Books informeert de Persoon.
  • Brave New Books verzoekt de Persoon contact op te nemen met de Gebruiker (na goedkeuring van de Gebruiker) met het doel onderling overeenstemming aangaande de publicatie te krijgen. Brave New Books zal als bemiddelaar optreden.
  • Brave New Books verwijdert de publicatie indien gebleken is dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid of strafbare zaken en informeert hierover de Gebruiker en de Persoon.
  • Brave New Books onderneemt geen actie, de Persoon wordt daarover geïnformeerd.
 • 12.5 Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit moeten voor Brave New Books verifieerbaar afkomstig zijn van een controle- of opsporingsdienst, of – in geval van een wettelijk bevel – van de Officier van Justitie.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 13.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere Gebruiker en Klant van het platform en de diensten van Brave New Books. Indien er vragen zijn over de Algemene Voorwaarden kan een email worden gestuurd naar: info@Brave New Books.nl.
 • 13.2 Brave New Books kan eenzijdig de Algemene Voorwaarden aanpassen. Brave New Books toont op haar site altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.
 • 13.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 • 13.4 Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen Gebruiker en Brave New Books worden eerst  in alle redelijkheid tussen Gebruiker en Brave New Books besproken met het doel het geschil op te lossen. Onoplosbare geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland (rechtbank Rotterdam).

Amsterdam, februari 2024