1. Definities

Brave New Books: Singel Uitgevers B.V., handelend onder de naam Brave New Books. Contactgegevens: Weteringschans 259, 1017 XJ Amsterdam.
Schrijver: natuurlijk persoon of rechtspersoon die met hulp  van Brave New Books zelfstandig boeken uitgeeft of wil uitgeven.
Diensten: diensten die Brave New Books aan de Schrijver aanbiedt via het Publicatieplatform. Boeken: Boeken, e-books of andere werken die door een Schrijver worden gepubliceerd met gebruikmaking van het Publicatieplatform.
Publicatieplatform: Het door Brave New Books via de Website geëxploiteerde online publicatieplatform dat een Schrijver in staat stelt zelfstandig Boeken te publiceren en de Schrijver toegang geeft tot Diensten.
Account: een persoonlijk geregistreerde aan een Schrijver verleende toegang tot het Publicatieplatform.
Website: www.bravenewbooks.nl.
Website Schrijver: de persoonlijke website die Brave New Books via het Publicatieplatform aan de Schrijver ter beschikking stelt.
Webshop: de ten behoeve van Brave New Books door bol.com ingerichte en geëxploiteerde webshop, welke te vinden is op www.bol.com/bravenewbooks.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

Alle overeenkomsten tussen Brave New Books enerzijds en Schrijvers met wie Brave New Books een overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst anderzijds, en alle door Brave New Books verstrekte aanbiedingen worden beheerst door deze Voorwaarden.

Eventuele door een Schrijver gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

Deze Voorwaarden kunnen door een mededeling van Brave New Books worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde Voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

Brave New Books bedingt deze Voorwaarden en de in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid mede ten behoeve van door haar ingeschakelde werknemers, freelancers, partners en toeleveranciers.

3. Aard en inhoud samenwerking Schrijver en Brave New Books

3.1 Brave New Books exploiteert een self-publishingplatform dat Schrijvers in staat stelt zelfstandig boeken uit te geven. Brave New Books ondersteunt Schrijvers bij het publiceren van Boeken.

3.2 Uitsluitend de Schrijver is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn Boeken. Brave New Books faciliteert slechts het uitgeven van het Boek door de Schrijver en is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van de Boeken.

3.3 De diensten die Brave New Books aan de Schrijver aanbiedt, bestaan uit:

A. het door middel van een Account aanbieden van toegang tot het Publicatieplatform;

B. verschillende Diensten die gericht zijn op de begeleiding van Schrijvers bij het publiceren van Boeken via het Publicatieplatform en het bevorderen van de verkoop ervan;

C. het bieden van de mogelijkheid aan Schrijvers om door hen via het Publicatieplatform gepubliceerde Boeken te verkopen in de Webshop.

D. het bieden van de mogelijkheid aan Schrijvers om door hen via het Publicatieplatform gepubliceerde Boeken landelijk in alle bij het Centraal Boekhuis aangesloten boekhandels te verkopen.

4. Publicatieplatform

4.1 Brave New Books biedt Schrijvers toegang tot het Publicatieplatform. Om het Publicatieplatform te gebruiken dient de Schrijver een Account aan te maken en de daarvoor door Brave New Books gevraagde gegevens te verstrekken. Brave New Books is altijd gerechtigd, zonder opgave van redenen, om te besluiten een (aspirant) Schrijver geen toegang tot het Publicatieplatform te verlenen.

4.2 Nadat de Schrijver een Boek heeft gepubliceerd, heeft de Schrijver de mogelijkheid de Website Schrijver te gebruiken.

4.3 Het Publicatieplatform biedt de Schrijver de mogelijkheid om Boeken voor privédoeleinden, derhalve niet bestemd voor verkoop aan eindafnemers uit te geven. Deze Boeken worden niet verkocht in de Webshop.

4.4 De Schrijver zal de (community) functionaliteiten van het Publicatieplatform niet gebruiken voor het plaatsen van negatieve, opruiende, haatzaaiende, op enig recht van enige derde inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige uitingen en de Schrijver vrijwaart Brave New Books van iedere vordering van enige derde ter zake.

4.5 Brave New Books heeft altijd het recht om het Account van de Schrijver om haar moverende redenen te blokkeren en de Schrijver de verdere toegang tot het Publicatieplatform te ontzeggen.

4.6 De Schrijver geeft Brave New Books toestemming om zijn Boeken, eventueel met begeleidende informatie over de Schrijver, te gebruiken voor promotionele activiteiten. Brave New Books kan daarbij in ieder geval gebruik maken van widgets, sociale netwerken, persberichten, fora & blogs, tell- a-friend- functies en samenwerkingen met zakelijke partners van Brave New Books.

4.7 Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake het Publicatieplatform, waaronder functionaliteit en inhoud van de website van Brave New Books, (met uitzondering van de inhoud van de Boeken) berusten bij Brave New Books en/of haar partners.

4.8 De Schrijver heeft niet het recht eenmaal gedrukte Boeken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de boeken bedoeld in artikel 4.3 aan Brave New Books te retourneren.

4.9 De Schrijver kwalificeert als uitgever en als verkoper in de zin van de Wet op de Vaste Boekenprijs en garandeert jegens Brave New Books dat hij deze wet zal naleven. Dit betekent onder meer dat de Schrijver voor elk Boek (in elke uitvoering) een vaste boekenprijs zal aanvragen bij het Commissariaat voor de Media en deze vaste boekenprijs bij de verkoop van Boeken zal toepassen. Het aanvragen van een vaste boekenprijs zoals bedoeld in dit artikel is onderdeel van het aanvragen van een ISBN, hetgeen de schrijver kan doen via het Publicatieplatform.

5. Diensten

5.1 Brave New Books biedt de Schrijver de Diensten aan zoals deze van tijd tot tijd op het Publicatieplatform worden aangeboden. Deze Diensten kunnen onder meer omvatten: het corrigeren of redigeren van het manuscript, het opmaken van het binnenwerk of het omslag, het redigeren van verkoopteksten, het verkrijgen van een ISB-nummer, welke Diensten door Brave New Books of haar partners worden aangeboden. Brave New Books kan op ieder moment en zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding besluiten bepaalde Diensten niet langer aan te bieden.

5.2 Door Brave New Books opgegeven levertijden zijn altijd indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

5.3 Betalingen voor de door Brave New Books aangeboden Diensten dienen door de Schrijver vooraf en zonder opschorting of verrekening worden voldaan. De beschikbare betaalmethodes staan aangegeven in het betaalscherm van de Website.

5.4 Alle prijzen van Brave New Books zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en zijn exclusief verzendkosten (indien van toepassing). De eventuele verzendkosten worden getoond in het afrekenscherm van de Website. Alle prijzen van Brave New Books zijn gebaseerd op Nederlandstalige Boeken. In geval van Boeken in een andere taal dan het Nederlands, is Brave New Books niet gebonden aan de door haar opgegeven prijzen.

5.5 Brave New Books behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

5.6 De Schrijver kan er geen beroep meer op doen dat de Diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij Brave New Books niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Na verloop van deze termijnen heeft de Schrijver zijn rechten ter zake verwerkt.

5.7 Indien het verrichten van Diensten door Brave New Books resulteert in een verplichting om enige zaak aan de Schrijver af te leveren, wordt die zaak afgeleverd op het adres van de Schrijver zoals dat is geregistreerd in het Account van de Schrijver.

5.8 Brave New Books levert desgevraagd en onder gelding van deze Voorwaarden op verzoek van de Schrijver Diensten aan een Schrijver, maar de Schrijver is en blijft te allen tijde zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor (de inhoud, vormgeving en verkopen van) zijn Boeken en is er zelf verantwoordelijk voor de aanbevelingen, correcties, ontwerpen, suggesties en verbeteringen via zijn Account door te voeren.

5.9 Brave New Books is gerechtigd de Diensten en alle eventuele andere verplichtingen jegens de Schrijver, uit welken hoofde ook, te laten uitvoeren door derden.

5.10 Onverminderd de door Brave New Books uitgevoerde Diensten blijft de Schrijver zelf verantwoordelijk voor de inhoud, vormgeving en verkoop van de Boeken.

6. Webshop

6.1 Brave New Books biedt de Schrijver mogelijkheid om tegen de voorwaarden zoals vermeld op www.bol.com/bravenewbooks Boeken via de Webshop te koop aan te bieden aan het publiek. De Webshop wordt geëxploiteerd door – en is onderdeel van bol.com B.V. Verkoop van Boeken via de Webshop zal derhalve steeds geschieden onder de door bol.com B.V. van tijd tot tijd gehanteerde voorwaarden, aan welke voorwaarden de Schrijver in geval van verkoop van Boeken via de Webshop steeds is gebonden in aanvulling op deze Voorwaarden.

6.2 De Schrijver dient een Account te hebben om zijn Boeken via de Webshop te kunnen verkopen.

6.3 De Schrijver garandeert jegens Brave New Books en (bij wijze van onherroepelijk derdenbeding) ook jegens bol.com B.V., dat hij bij het uitgeven van Boeken te allen tijde de Wet op de Vaste Boekenprijs zal naleven, dat de Boeken niet haatzaaiend, racistisch, discriminerend, aanstootgevende of anderszins onrechtmatig zijn en op geen enkele wijze inbreuk maken op enig recht van enige derde (waaronder maar niet uitsluitend auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht) en de Schrijver vrijwaart Brave New Books en (bij wijze van onherroepelijk derdenbeding) bol.com B.V. van iedere vordering of aanspraak ter zake.

6.4 Indien  de Schrijver in strijd handelt met deze Voorwaarden of enige andere afspraak die geldt tussen Brave New Books en/of bol.com B.V. enerzijds en de Schrijver anderzijds, is Brave New Books gerechtigd om de Schrijver per direct en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige (schade)vergoeding de toegang tot de Webshop en/of het Publicatieplatform te ontzeggen, het Account van de Schrijver te blokkeren en/of de Boeken van de Schrijver uit het aanbod van de Webshop te (laten) halen, onverminderd de overige rechten van Brave New Books.

6.5 Indien de Schrijver niet langer gebruik wenst te maken van de door Brave New Books aangeboden dienstverlening, is de Schrijver verplicht om er terstond voor te zorgen dat zijn Boeken niet langer via de Webshop kunnen worden verkocht.

6.6 Het is de Schrijver toegestaan om te verwijzen naar het feit dat hij Boeken via de Webshop te koop aanbiedt, mits hij daarbij de reputatie van Brave New Books of bol.com B.V. niet in gevaar brengt en de verwijzing geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van Brave New Books, bol.com B.V. of van enige andere derde.

7. Privacy

Brave New Books verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verwerkt.

Brave New Books kent een Privacy Statement waarin wordt beschreven hoe Brave New Books omgaat met persoonsgegevens. Het Privacy Statement vormt een integraal onderdeel van de Algemene voorwaarden.

8. Aansprakelijkheid, verval en overmacht

8.1 De aansprakelijkheid van Brave New Books is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van de moedermaatschappij van Brave New Books wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in hetdesbetreffende geval voor rekening van Brave New Books komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.

8.2 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 8.1 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Brave New Books beperkt tot € 10.000 (tien duizend euro).

8.3 De Schrijver vrijwaart Brave New Books voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verbandhoudende met een tussen Brave New Books en de Schrijver gesloten overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.

8.4 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de Schrijver jegens Brave New Books, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door Brave New Books, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van Brave New Books, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de Schrijver bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

8.5 Brave New Books heeft, in geval van overmacht aan haar zijde, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Brave New Books is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.

9. Notice & Take Down

 • 9.1 Brave New Books volgt de internationale gedragscode Notice-and-Take-Down (NTD).
 • 9.2 Iedere Gebruiker is gerechtigd een melding te doen van (vermeend) onrechtmatige en/of strafbare inhoud op de website van Mijnbestseller, met het verzoek om deze inhoud van de website van Brave New Books te verwijderen.
 • 9.3 De Gebruiker dient bij de melding Brave New Books volledig en juist te informeren over tenminste de volgende gegevens:
  • Contactgegevens van de Gebruiker
  • Gegevens die Brave New Books nodig heeft om de inhoud te kunnen beoordelen, waaronder tenminste de locatie (URL)
  • Een beschrijving waarom de inhoud volgens de gebruiker onrechtmatig en/of strafbaar is of waarom deze inhoud strijdig is met de door Brave New Books gepubliceerde criteria van ongewenste inhoud.
 • 9.4 Brave New Books beoordeelt de melding binnen twee weken, waarna contact wordt opgenomen met de Gebruiker. Afhankelijk van een eerste quick scan van de melding kunnen de volgende acties plaatshebben:
  • Brave New Books neemt contact op met de Schrijver en komt er met de Schrijver uit. Mijnbestseller informeert de Gebruiker.
  • Brave New Booksverzoekt de Schrijver contact op te nemen met de Gebruiker (na goedkeuring van de Gebruiker) met het doel onderling overeenstemming aangaande de publicatie te krijgen. Mijnbestseller zal als bemiddelaar optreden.
  • Brave New Booksverwijdert de publicatie wanneer gebleken is dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid of strafbare zaken en informeert hierover de Schrijver en de Gebruiker.
  • Brave New Booksonderneemt geen actie, de Gebruiker wordt daarover geïnformeerd.
 • 9.5 Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit moeten voor Brave New Books verifieerbaar afkomstig zijn van een controle- of opsporingsdienst, of – in geval van een wettelijk bevel – van de Officier van Justitie.

10. Tot slot

9.1 De gehele rechtsrelatie tussen Brave New Books en de Schrijver, inclusief deze Voorwaarden en alle door Brave New Books gesloten overeenkomsten, wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

9.2 Alle geschillen tussen Brave New Books en de Schrijver zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.3 Indien en voor zover op enige bepaling van deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze Voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

9.4 In alle gevallen waarin de relatie tussen de Schrijver en Brave New Books eindigt, blijven deze Voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

Amsterdam, 14 april 2016